โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 10
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 5 5 9 4 3 47
ร้อยละ 6.85 % 6.85 % 12.33 % 5.48 % 4.11 % 64.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 6 6 11 4 3 57
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 12.64 % 4.60 % 3.45 % 65.52 %

87 : 6 , 6 , 11 , 4 , 3 , 57...6.90 , 6.90 , 12.64 , 4.60 , 3.45 , 65.52 = 30 : 34.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48%

Powered By www.thaieducation.net