โรงเรียนบ้านสถาน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 102
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.27 % 0.00 % 0.00 % 92.73 %

79 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 73...0.00 , 0.00 , 7.59 , 0.00 , 0.00 , 92.41 = 6 : 7.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27%

Powered By www.thaieducation.net