โรงเรียนบ้านสถาน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 47
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 90.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 97
ร้อยละ 0.94 % 0.00 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 91.51 %

76 : 1 , 0 , 6 , 0 , 0 , 69...1.32 , 0.00 , 7.89 , 0.00 , 0.00 , 90.79 = 7 : 9.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49%

Powered By www.thaieducation.net