โรงเรียนบ้านป่าสัก (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 48
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 5.36 % 1.79 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 4 3 3 1 0 68
ร้อยละ 5.06 % 3.80 % 3.80 % 1.27 % 0.00 % 86.08 %

79 : 4 , 3 , 3 , 1 , 0 , 68...5.06 , 3.80 , 3.80 , 1.27 , 0.00 , 86.08 = 11 : 13.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.92%

Powered By www.thaieducation.net