โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 9
ร้อยละ 35.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 3 1 12 1 0 49
ร้อยละ 4.55 % 1.52 % 18.18 % 1.52 % 0.00 % 74.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 17
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 29.63 % 0.00 % 0.00 % 62.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 9 2 20 1 0 75
ร้อยละ 8.41 % 1.87 % 18.69 % 0.93 % 0.00 % 70.09 %

80 : 8 , 1 , 12 , 1 , 0 , 58...10.00 , 1.25 , 15.00 , 1.25 , 0.00 , 72.50 = 22 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91%

Powered By www.thaieducation.net