โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 8
ร้อยละ 38.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 53
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 80.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 25
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 10 0 14 0 0 86
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %

79 : 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 61...11.39 , 0.00 , 11.39 , 0.00 , 0.00 , 77.22 = 18 : 22.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82%

Powered By www.thaieducation.net