โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 8
ร้อยละ 38.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 51
ร้อยละ 7.58 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 23
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 11 1 16 0 0 82
ร้อยละ 10.00 % 0.91 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 74.55 %

79 : 10 , 0 , 10 , 0 , 0 , 59...12.66 , 0.00 , 12.66 , 0.00 , 0.00 , 74.68 = 20 : 25.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45%

Powered By www.thaieducation.net