โรงเรียนบ้านก๊อน้อย (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 29
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 3 4 3 2 81
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 4.17 % 3.13 % 2.08 % 84.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 3 4 4 4 3 110
ร้อยละ 2.34 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 2.34 % 85.94 %

128 : 3 , 4 , 4 , 4 , 3 , 110...2.34 , 3.13 , 3.13 , 3.13 , 2.34 , 85.94 = 18 : 14.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06%

Powered By www.thaieducation.net