โรงเรียนบ้านผาตั้ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 24
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 12 11 6 2 0 141
ร้อยละ 6.98 % 6.40 % 3.49 % 1.16 % 0.00 % 81.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 15 12 6 2 0 165
ร้อยละ 7.50 % 6.00 % 3.00 % 1.00 % 0.00 % 82.50 %

200 : 15 , 12 , 6 , 2 , 0 , 165...7.50 , 6.00 , 3.00 , 1.00 , 0.00 , 82.50 = 35 : 17.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50%

Powered By www.thaieducation.net