โรงเรียนบ้านสบขาม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 2 7 14 3 0 64
ร้อยละ 2.22 % 7.78 % 15.56 % 3.33 % 0.00 % 71.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 2 8 18 3 0 86
ร้อยละ 1.71 % 6.84 % 15.38 % 2.56 % 0.00 % 73.50 %

117 : 2 , 8 , 18 , 3 , 0 , 86...1.71 , 6.84 , 15.38 , 2.56 , 0.00 , 73.50 = 31 : 26.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50%

Powered By www.thaieducation.net