โรงเรียนบ้านสบขาม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 2 7 14 3 0 64
ร้อยละ 2.22 % 7.78 % 15.56 % 3.33 % 0.00 % 71.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 2 8 18 3 0 87
ร้อยละ 1.69 % 6.78 % 15.25 % 2.54 % 0.00 % 73.73 %

118 : 2 , 8 , 18 , 3 , 0 , 87...1.69 , 6.78 , 15.25 , 2.54 , 0.00 , 73.73 = 31 : 26.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27%

Powered By www.thaieducation.net