โรงเรียนบ้านนาอ้อม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 7 1 16 0 0 86
ร้อยละ 6.36 % 0.91 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 7 2 17 0 0 107
ร้อยละ 5.26 % 1.50 % 12.78 % 0.00 % 0.00 % 80.45 %

133 : 7 , 2 , 17 , 0 , 0 , 107...5.26 , 1.50 , 12.78 , 0.00 , 0.00 , 80.45 = 26 : 19.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55%

Powered By www.thaieducation.net