โรงเรียนบ้านสันติสุข (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 61
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 91.04 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 2 2 5 1 1 146
ร้อยละ 1.27 % 1.27 % 3.18 % 0.64 % 0.64 % 92.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 85.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 4 4 11 2 1 236
ร้อยละ 1.55 % 1.55 % 4.26 % 0.78 % 0.39 % 91.47 %

224 : 4 , 4 , 7 , 1 , 1 , 207...1.79 , 1.79 , 3.13 , 0.45 , 0.45 , 92.41 = 17 : 7.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.53%

Powered By www.thaieducation.net