โรงเรียนบ้านสันติสุข (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 63
ร้อยละ 1.49 % 2.99 % 0.00 % 1.49 % 0.00 % 94.03 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 1 2 8 0 0 146
ร้อยละ 0.64 % 1.27 % 5.10 % 0.00 % 0.00 % 92.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 2 5 11 1 0 237
ร้อยละ 0.78 % 1.95 % 4.30 % 0.39 % 0.00 % 92.58 %

224 : 2 , 4 , 8 , 1 , 0 , 209...0.89 , 1.79 , 3.57 , 0.45 , 0.00 , 93.30 = 15 : 6.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.42%

Powered By www.thaieducation.net