โรงเรียนบ้านขุนกำลัง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 5 8 3 5 3 48
ร้อยละ 6.94 % 11.11 % 4.17 % 6.94 % 4.17 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 8 18 10 8 10 129
ร้อยละ 4.37 % 9.84 % 5.46 % 4.37 % 5.46 % 70.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 6 10 4 6 4 57
ร้อยละ 6.90 % 11.49 % 4.60 % 6.90 % 4.60 % 65.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 342 คน
จำนวน(คน) 19 36 17 19 17 234
ร้อยละ 5.56 % 10.53 % 4.97 % 5.56 % 4.97 % 68.42 %

255 : 13 , 26 , 13 , 13 , 13 , 177...5.10 , 10.20 , 5.10 , 5.10 , 5.10 , 69.41 = 78 : 30.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 342 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net