โรงเรียนบ้านขุนกำลัง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 2 9 2 2 2 53
ร้อยละ 2.86 % 12.86 % 2.86 % 2.86 % 2.86 % 75.71 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 2 19 5 2 5 152
ร้อยละ 1.08 % 10.27 % 2.70 % 1.08 % 2.70 % 82.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 1 10 10 1 10 55
ร้อยละ 1.15 % 11.49 % 11.49 % 1.15 % 11.49 % 63.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 342 คน
จำนวน(คน) 5 38 17 5 17 260
ร้อยละ 1.46 % 11.11 % 4.97 % 1.46 % 4.97 % 76.02 %

255 : 4 , 28 , 7 , 4 , 7 , 205...1.57 , 10.98 , 2.75 , 1.57 , 2.75 , 80.39 = 50 : 19.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 342 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.98%

Powered By www.thaieducation.net