โรงเรียนบ้านขุนกำลัง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 2 10 3 2 3 49
ร้อยละ 2.90 % 14.49 % 4.35 % 2.90 % 4.35 % 71.01 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 6 22 5 6 5 146
ร้อยละ 3.16 % 11.58 % 2.63 % 3.16 % 2.63 % 76.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 3 10 10 3 10 53
ร้อยละ 3.37 % 11.24 % 11.24 % 3.37 % 11.24 % 59.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 11 42 18 11 18 248
ร้อยละ 3.16 % 12.07 % 5.17 % 3.16 % 5.17 % 71.26 %

259 : 8 , 32 , 8 , 8 , 8 , 195...3.09 , 12.36 , 3.09 , 3.09 , 3.09 , 75.29 = 64 : 24.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74%

Powered By www.thaieducation.net