โรงเรียนบ้านขุนกำลัง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 4 10 2 4 2 48
ร้อยละ 5.71 % 14.29 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 9 22 5 9 5 141
ร้อยละ 4.71 % 11.52 % 2.62 % 4.71 % 2.62 % 73.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 2 10 10 2 10 55
ร้อยละ 2.25 % 11.24 % 11.24 % 2.25 % 11.24 % 61.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 15 42 17 15 17 244
ร้อยละ 4.29 % 12.00 % 4.86 % 4.29 % 4.86 % 69.71 %

261 : 13 , 32 , 7 , 13 , 7 , 189...4.98 , 12.26 , 2.68 , 4.98 , 2.68 , 72.41 = 72 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29%

Powered By www.thaieducation.net