โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 0 5 1 5 5 44
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 1.67 % 8.33 % 8.33 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 15 18 9 33 27 135
ร้อยละ 6.33 % 7.59 % 3.80 % 13.92 % 11.39 % 56.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 5 8 6 13 13 65
ร้อยละ 4.55 % 7.27 % 5.45 % 11.82 % 11.82 % 59.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 20 31 16 51 45 244
ร้อยละ 4.91 % 7.62 % 3.93 % 12.53 % 11.06 % 59.95 %

297 : 15 , 23 , 10 , 38 , 32 , 179...5.05 , 7.74 , 3.37 , 12.79 , 10.77 , 60.27 = 118 : 39.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05%

Powered By www.thaieducation.net