โรงเรียนราชานุเคราะห์ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 4 14 2 1 0 30
ร้อยละ 7.84 % 27.45 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 1 17 8 0 0 123
ร้อยละ 0.67 % 11.41 % 5.37 % 0.00 % 0.00 % 82.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 57
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 6 31 14 1 0 210
ร้อยละ 2.29 % 11.83 % 5.34 % 0.38 % 0.00 % 80.15 %

200 : 5 , 31 , 10 , 1 , 0 , 153...2.50 , 15.50 , 5.00 , 0.50 , 0.00 , 76.50 = 47 : 23.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.85%

Powered By www.thaieducation.net