โรงเรียนราชานุเคราะห์ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 10 0 1 0 38
ร้อยละ 2.00 % 20.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 1 16 4 0 0 126
ร้อยละ 0.68 % 10.88 % 2.72 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 58
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 3 26 7 1 0 222
ร้อยละ 1.16 % 10.04 % 2.70 % 0.39 % 0.00 % 85.71 %

197 : 2 , 26 , 4 , 1 , 0 , 164...1.02 , 13.20 , 2.03 , 0.51 , 0.00 , 83.25 = 33 : 16.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net