โรงเรียนราชานุเคราะห์ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 6 0 1 0 42
ร้อยละ 2.00 % 12.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 0 15 7 0 0 123
ร้อยละ 0.00 % 10.34 % 4.83 % 0.00 % 0.00 % 84.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 1 21 13 1 0 221
ร้อยละ 0.39 % 8.17 % 5.06 % 0.39 % 0.00 % 85.99 %

195 : 1 , 21 , 7 , 1 , 0 , 165...0.51 , 10.77 , 3.59 , 0.51 , 0.00 , 84.62 = 30 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.01%

Powered By www.thaieducation.net