โรงเรียนชุมชนบ้านบอน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 12 0 13 1 0 98
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 10.48 % 0.81 % 0.00 % 79.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 8 0 7 0 0 77
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 7.61 % 0.00 % 0.00 % 83.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 20 0 20 1 0 192
ร้อยละ 8.58 % 0.00 % 8.58 % 0.43 % 0.00 % 82.40 %

141 : 12 , 0 , 13 , 1 , 0 , 115...8.51 , 0.00 , 9.22 , 0.71 , 0.00 , 81.56 = 26 : 18.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60%

Powered By www.thaieducation.net