โรงเรียนชุมชนบ้านบอน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 12 0 14 0 0 102
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 10.94 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 8 0 7 0 0 76
ร้อยละ 8.79 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 83.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 20 0 21 0 0 195
ร้อยละ 8.47 % 0.00 % 8.90 % 0.00 % 0.00 % 82.63 %

145 : 12 , 0 , 14 , 0 , 0 , 119...8.28 , 0.00 , 9.66 , 0.00 , 0.00 , 82.07 = 26 : 17.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37%

Powered By www.thaieducation.net