โรงเรียนชุมชนบ้านบอน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 14 0 16 0 0 98
ร้อยละ 10.94 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 76.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 12 0 8 0 0 71
ร้อยละ 13.19 % 0.00 % 8.79 % 0.00 % 0.00 % 78.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 26 0 24 0 0 186
ร้อยละ 11.02 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 78.81 %

145 : 14 , 0 , 16 , 0 , 0 , 115...9.66 , 0.00 , 11.03 , 0.00 , 0.00 , 79.31 = 30 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.19%

Powered By www.thaieducation.net