โรงเรียนบ้านดู่ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 11 7 20 0 0 183
ร้อยละ 4.98 % 3.17 % 9.05 % 0.00 % 0.00 % 82.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 11 8 20 0 0 211
ร้อยละ 4.40 % 3.20 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.40 %

250 : 11 , 8 , 20 , 0 , 0 , 211...4.40 , 3.20 , 8.00 , 0.00 , 0.00 , 84.40 = 39 : 15.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net