โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 1 2 1 0 17
ร้อยละ 22.22 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 6 4 9 2 0 43
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 14.06 % 3.13 % 0.00 % 67.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 12 5 11 3 0 60
ร้อยละ 13.19 % 5.49 % 12.09 % 3.30 % 0.00 % 65.93 %

91 : 12 , 5 , 11 , 3 , 0 , 60...13.19 , 5.49 , 12.09 , 3.30 , 0.00 , 65.93 = 31 : 34.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 34.07%

Powered By www.thaieducation.net