โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 8 1 2 1 0 16
ร้อยละ 28.57 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 7 5 10 3 0 39
ร้อยละ 10.94 % 7.81 % 15.63 % 4.69 % 0.00 % 60.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 15 6 12 4 0 55
ร้อยละ 16.30 % 6.52 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 59.78 %

92 : 15 , 6 , 12 , 4 , 0 , 55...16.30 , 6.52 , 13.04 , 4.35 , 0.00 , 59.78 = 37 : 40.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22%

Powered By www.thaieducation.net