โรงเรียนอนุบาลปง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 4 8 3 0 47
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 11.76 % 4.41 % 0.00 % 69.12 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 17 7 21 8 3 136
ร้อยละ 8.85 % 3.65 % 10.94 % 4.17 % 1.56 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 23 11 29 11 3 183
ร้อยละ 8.85 % 4.23 % 11.15 % 4.23 % 1.15 % 70.38 %

260 : 23 , 11 , 29 , 11 , 3 , 183...8.85 , 4.23 , 11.15 , 4.23 , 1.15 , 70.38 = 77 : 29.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 29.62%

Powered By www.thaieducation.net