โรงเรียนอนุบาลปง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 3 3 1 3 1 56
ร้อยละ 4.48 % 4.48 % 1.49 % 4.48 % 1.49 % 83.58 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 14 11 7 6 3 151
ร้อยละ 7.29 % 5.73 % 3.65 % 3.13 % 1.56 % 78.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 17 14 8 9 4 207
ร้อยละ 6.56 % 5.41 % 3.09 % 3.47 % 1.54 % 79.92 %

259 : 17 , 14 , 8 , 9 , 4 , 207...6.56 , 5.41 , 3.09 , 3.47 , 1.54 , 79.92 = 52 : 20.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.08%

Powered By www.thaieducation.net