โรงเรียนอนุบาลปง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 6 2 6 3 45
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 2.94 % 8.82 % 4.41 % 66.18 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 18 2 12 10 6 147
ร้อยละ 9.23 % 1.03 % 6.15 % 5.13 % 3.08 % 75.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 24 8 14 16 9 192
ร้อยละ 9.13 % 3.04 % 5.32 % 6.08 % 3.42 % 73.00 %

263 : 24 , 8 , 14 , 16 , 9 , 192...9.13 , 3.04 , 5.32 , 6.08 , 3.42 , 73.00 = 71 : 27.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00%

Powered By www.thaieducation.net