โรงเรียนบ้านทุ่งแต (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 10
ร้อยละ 26.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 67
ร้อยละ 3.80 % 2.53 % 8.86 % 0.00 % 0.00 % 84.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 19
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 8 2 9 0 0 96
ร้อยละ 6.96 % 1.74 % 7.83 % 0.00 % 0.00 % 83.48 %

94 : 7 , 2 , 8 , 0 , 0 , 77...7.45 , 2.13 , 8.51 , 0.00 , 0.00 , 81.91 = 17 : 18.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.52%

Powered By www.thaieducation.net