โรงเรียนบ้านทุ่งแต (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 3 9 0 0 64
ร้อยละ 2.56 % 3.85 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 4 3 12 0 0 95
ร้อยละ 3.51 % 2.63 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

94 : 3 , 3 , 10 , 0 , 0 , 78...3.19 , 3.19 , 10.64 , 0.00 , 0.00 , 82.98 = 16 : 17.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net