โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 2 2 5 3 31
ร้อยละ 6.52 % 4.35 % 4.35 % 10.87 % 6.52 % 67.39 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 2 3 14 5 11 82
ร้อยละ 1.71 % 2.56 % 11.97 % 4.27 % 9.40 % 70.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 5 5 16 10 14 113
ร้อยละ 3.07 % 3.07 % 9.82 % 6.13 % 8.59 % 69.33 %

163 : 5 , 5 , 16 , 10 , 14 , 113...3.07 , 3.07 , 9.82 , 6.13 , 8.59 , 69.33 = 50 : 30.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67%

Powered By www.thaieducation.net