โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 17
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 63
ร้อยละ 4.05 % 1.35 % 9.46 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 80
ร้อยละ 5.38 % 1.08 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 86.02 %

93 : 5 , 1 , 7 , 0 , 0 , 80...5.38 , 1.08 , 7.53 , 0.00 , 0.00 , 86.02 = 13 : 13.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.98%

Powered By www.thaieducation.net