โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 2 0 1 1 62
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 0.00 % 1.47 % 1.47 % 91.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 1 0 3 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 8.11 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 2 2 1 2 4 113
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 0.81 % 1.61 % 3.23 % 91.13 %

87 : 2 , 2 , 0 , 2 , 1 , 80...2.30 , 2.30 , 0.00 , 2.30 , 1.15 , 91.95 = 7 : 8.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.87%

Powered By www.thaieducation.net