โรงเรียนบ้านควรดง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 33
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 50
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 1.85 % 92.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 2 0 5 0 1 83
ร้อยละ 2.20 % 0.00 % 5.49 % 0.00 % 1.10 % 91.21 %

91 : 2 , 0 , 5 , 0 , 1 , 83...2.20 , 0.00 , 5.49 , 0.00 , 1.10 , 91.21 = 8 : 8.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79%

Powered By www.thaieducation.net