โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 7 5 2 0 2
ร้อยละ 0.00 % 43.75 % 31.25 % 12.50 % 0.00 % 12.50 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 25 17 14 0 5
ร้อยละ 1.61 % 40.32 % 27.42 % 22.58 % 0.00 % 8.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 1 0 8 1 0 0
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 80.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 2 32 30 17 0 7
ร้อยละ 2.27 % 36.36 % 34.09 % 19.32 % 0.00 % 7.95 %

78 : 1 , 32 , 22 , 16 , 0 , 7...1.28 , 41.03 , 28.21 , 20.51 , 0.00 , 8.97 = 71 : 91.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 92.05%

Powered By www.thaieducation.net