โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 7 5 2 0 2
ร้อยละ 0.00 % 43.75 % 31.25 % 12.50 % 0.00 % 12.50 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 1 25 17 14 0 4
ร้อยละ 1.64 % 40.98 % 27.87 % 22.95 % 0.00 % 6.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 1 0 8 1 0 0
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 80.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 2 32 30 17 0 6
ร้อยละ 2.30 % 36.78 % 34.48 % 19.54 % 0.00 % 6.90 %

77 : 1 , 32 , 22 , 16 , 0 , 6...1.30 , 41.56 , 28.57 , 20.78 , 0.00 , 7.79 = 71 : 92.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10%

Powered By www.thaieducation.net