โรงเรียนบ้านสระ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 8 4 6 2 0 37
ร้อยละ 14.04 % 7.02 % 10.53 % 3.51 % 0.00 % 64.91 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 25 9 13 7 0 56
ร้อยละ 22.73 % 8.18 % 11.82 % 6.36 % 0.00 % 50.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 6 4 11 4 0 12
ร้อยละ 16.22 % 10.81 % 29.73 % 10.81 % 0.00 % 32.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 39 17 30 13 0 105
ร้อยละ 19.12 % 8.33 % 14.71 % 6.37 % 0.00 % 51.47 %

167 : 33 , 13 , 19 , 9 , 0 , 93...19.76 , 7.78 , 11.38 , 5.39 , 0.00 , 55.69 = 74 : 44.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 48.53%

Powered By www.thaieducation.net