โรงเรียนบ้านสระ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 10 4 7 2 0 34
ร้อยละ 17.54 % 7.02 % 12.28 % 3.51 % 0.00 % 59.65 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 27 10 14 7 0 52
ร้อยละ 24.55 % 9.09 % 12.73 % 6.36 % 0.00 % 47.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 6 4 11 4 0 12
ร้อยละ 16.22 % 10.81 % 29.73 % 10.81 % 0.00 % 32.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 43 18 32 13 0 98
ร้อยละ 21.08 % 8.82 % 15.69 % 6.37 % 0.00 % 48.04 %

167 : 37 , 14 , 21 , 9 , 0 , 86...22.16 , 8.38 , 12.57 , 5.39 , 0.00 , 51.50 = 81 : 48.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 51.96%

Powered By www.thaieducation.net