โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 0 3 0 10
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 4 5 6 3 34
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 9.26 % 11.11 % 5.56 % 62.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 1 2 2 2 12
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 10.00 % 10.00 % 10.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 6 5 7 11 5 56
ร้อยละ 6.67 % 5.56 % 7.78 % 12.22 % 5.56 % 62.22 %

70 : 5 , 4 , 5 , 9 , 3 , 44...7.14 , 5.71 , 7.14 , 12.86 , 4.29 , 62.86 = 26 : 37.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78%

Powered By www.thaieducation.net