โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 1 4 0 0 0 49
ร้อยละ 1.85 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 15
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 2 5 6 1 0 76
ร้อยละ 2.22 % 5.56 % 6.67 % 1.11 % 0.00 % 84.44 %

70 : 1 , 4 , 4 , 0 , 0 , 61...1.43 , 5.71 , 5.71 , 0.00 , 0.00 , 87.14 = 9 : 12.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56%

Powered By www.thaieducation.net