โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 27
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 2 1 22 0 0 76
ร้อยละ 1.98 % 0.99 % 21.78 % 0.00 % 0.00 % 75.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 3 2 29 0 0 103
ร้อยละ 2.19 % 1.46 % 21.17 % 0.00 % 0.00 % 75.18 %

137 : 3 , 2 , 29 , 0 , 0 , 103...2.19 , 1.46 , 21.17 , 0.00 , 0.00 , 75.18 = 34 : 24.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82%

Powered By www.thaieducation.net