โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 0 0 5 0 1 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.47 % 0.00 % 1.69 % 89.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 1 0 10 0 1 89
ร้อยละ 0.99 % 0.00 % 9.90 % 0.00 % 0.99 % 88.12 %

74 : 1 , 0 , 6 , 0 , 1 , 66...1.35 , 0.00 , 8.11 , 0.00 , 1.35 , 89.19 = 8 : 10.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88%

Powered By www.thaieducation.net