โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 11
ร้อยละ 26.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 53
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 89.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 2 0 87
ร้อยละ 4.95 % 0.00 % 6.93 % 1.98 % 0.00 % 86.14 %

74 : 5 , 0 , 5 , 0 , 0 , 64...6.76 , 0.00 , 6.76 , 0.00 , 0.00 , 86.49 = 10 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86%

Powered By www.thaieducation.net