โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 4 2 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.51 % 4.26 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 0 0 19 0 0 173
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.90 % 0.00 % 0.00 % 90.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 0 0 26 2 0 240
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.70 % 0.75 % 0.00 % 89.55 %

239 : 0 , 0 , 23 , 2 , 0 , 214...0.00 , 0.00 , 9.62 , 0.84 , 0.00 , 89.54 = 25 : 10.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45%

Powered By www.thaieducation.net