โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 38
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 8 0 34 0 0 150
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 17.71 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 23
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 11 2 43 0 0 211
ร้อยละ 4.12 % 0.75 % 16.10 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %

238 : 10 , 2 , 38 , 0 , 0 , 188...4.20 , 0.84 , 15.97 , 0.00 , 0.00 , 78.99 = 50 : 21.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.97%

Powered By www.thaieducation.net