โรงเรียนบ้านท่าม่าน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 9
ร้อยละ 16.67 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 2 2 3 3 2 25
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 8.11 % 8.11 % 5.41 % 67.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 2 2 1 1 19
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 73.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 6 6 7 6 3 53
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 8.64 % 7.41 % 3.70 % 65.43 %

55 : 5 , 4 , 5 , 5 , 2 , 34...9.09 , 7.27 , 9.09 , 9.09 , 3.64 , 61.82 = 21 : 38.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57%

Powered By www.thaieducation.net