โรงเรียนบ้านท่าม่าน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 9
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 5.88 % 11.76 % 5.88 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 2 2 5 3 2 22
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 13.89 % 8.33 % 5.56 % 61.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 18
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 6 6 7 6 4 49
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 8.97 % 7.69 % 5.13 % 62.82 %

53 : 4 , 4 , 6 , 5 , 3 , 31...7.55 , 7.55 , 11.32 , 9.43 , 5.66 , 58.49 = 22 : 41.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 37.18%

Powered By www.thaieducation.net